GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Oes dadl eto?

Cymedrolwr: gronw

Rheolau’r seiat
Oes dyfodol i'r iaith Gymraeg?

GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan Prysor » Llun 20 Gor 2009 10:56 am

(gweler gopi o ebost isod)

Dwn im amdana chi, ond i mi, mae'r busnas isod yn fater o bwys. Sylwer ar y cymal "mae rhaid i bob deunydd fod yn ddwyieithog" !!!

Bolycs Bwrdd yr Iaith sy tu ol i hyn, ac engraifft arall o ddwyieithrwydd yn gweithio yn erbyn y diwylliant a chymunedau Cymraeg.

Trwy gyfrwng y Gymraeg ydan ni'n gweithio, ac i gynulleidfaoedd Cymraeg ydan ni'n ei ddarparu. Pam yn neno'r tad y dylsan ni hyrwyddo'n hunain trwy'r Saesneg (heb son am reol Gymraeg y steddfod)?

Mae o'r un broblem ag y mae gwyliau a gweithgareddau bychain ledled Gwynedd yn ei wynebu wrth geisio am grantiau gan Gyngor Gwynedd - 'chewch chi ddim pres oni fyddwch yn cynhyrchu pob deunydd yn ddwyieithog'. A'r gwyliau a gweithgareddau hynny wedi darparu adloniant Cymraeg i gymunedau Cymraeg trwy gyfrwng y Gymraeg ers degawd a mwy.

Imperialaeth ieithyddol ydi hyn, trwy gyfrwng y lacis a cwislings sy'n galw'u hunain yn Gymry ac yn gweithio i asiantaethau'r wladwriaeth Seisnig.

Dwi'n cynnig ein bod yn trefnu protest symbolaidd ar stondin rhain yn ystod yr wyl - dydd Llun, efallai, nid ar benwythnos, er mwyn dal y cyfryngau a thynnu sylw at y Seisnigo drwy'r drws cefn yma.

Ydach chi efo fi ar hyn?

Bydd gan Fforwm Celfyddydau Gwynedd stondin ym Mhabell Mantell Gwynedd ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni a fydd yn gweithredu fel pwynt gwybodaeth ar gyfer y sector Gelfyddydau yng Ngwynedd. Mae cyfle i unrhyw artist, ganolfan gelfyddydau neu fudiad celfyddydol o Wynedd yrru pamffledi a deunyddiau hyrwyddo atom i’w cynnwys ar y stondin. Gwelir hyn fel cyfle euraidd i hyrwyddo gwaith artistiaid unigol ac unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau sy’n cymryd lle yng Ngwynedd. Dylai’r deunydd marchnata fod yn ddwyieithog os gwelwch yn dda ac mae’n ofynnol i’r deunydd gyrraedd yr ysgrifennydd erbyn dydd Llun 27 Gorffennaf. Mae hyn yn wasanaeth rhad ac am ddim.
Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Re: GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan Prysor » Llun 20 Gor 2009 11:27 am

Hynny ydi - "os ydach chi isio i ni hyrwyddo'ch gwaith, rhaid i chi ddefnyddio Saesneg!"

Dwi'n weld o rwan -

'Dewi Prysor's new novel, Crawia, on sale now'

eh????????? WTF?!
Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Re: GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan Hogyn o Rachub » Llun 20 Gor 2009 11:51 am

Dwi'n cytuno efo chdi 100%. Ddylwn ni ddim gorfod gwneud popeth yn ddwyieithog, yn enwedig mewn amgylcheddau Cymraeg - yr Eisteddfod yr amlycaf o'r amgylcheddau hyn. Problem enfawr dwyieithrwydd ydi ei fod yn gwneud yr iaith leiaf hyd yn oed yn llai perthnasol, ac yn dileu'r angen drosti, yn fy marn i. Mae rhai Cymry di-Gymraeg yn cwyno am y Gymraeg yn cael ei gorfodi arnynt drwy ddwyieithrwydd - ni fydd yn gorfod gweld dirywiad terfynol ein hiaith ni o'i herwydd.

(sori i fynd ar drywydd 'chydig yn wahanol gyda llaw, ond dwi ddim yn meddwl bod dwyieithrwydd yn gyffredinol o fudd i'r Gymraeg)
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan Kez » Llun 20 Gor 2009 12:20 pm

Fi'n credu bod dwyieithrwydd ymhob dim yn broblem. Ma'n rhaid cadw rhai peuodd yn uniaith Gymraeg. Wedi'r cwbwl, dim ond y Cymry Cymraeg sy'n wir ddwyieithog. Ma'r broblem yn codi yn arbennig mewn ysgolion; mae galw ysgol yn ddwyieithog pan fo dim ond traean o'r plant yn ddwyieithog yn dwyll; ethos holloll Seisnig fydd i ysgol fel 'na a'r Cymry Cymraeg ar eu colled a dyma'r fath o dwyll sy'n cal ei annog ar rieni plant yn Ninefwr ar hyn o bryd.
Rhithffurf defnyddiwr
Kez
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 661
Ymunwyd: Llun 30 Gor 2007 1:39 pm
Lleoliad: Battersea

Re: GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan Prysor » Llun 20 Gor 2009 1:03 pm

Dwi newydd ddanfon yr e-bost canlynol atyn nhw. Rwy'n eich annog chi sy'n caru diwylliant Cymraeg i wneud yr un peth. Dyma'r manylion cyswllt:-

Gwawr Wyn Roberts
Ysgrifennydd/Secretary
Fforwm Celfyddydau GWYNEDD Arts Forum
d/o - c/o Archifdy Caernarfon, Cyngor Gwynedd, Caernarfon. LL55 1SH
01286 679721
GwawrR@gwynedd.gov.uk
Annwyl Gwynedd Creadigol,

Parthed amod deunydd dwyieithog i hyrwyddo gwaith artistiaid Gwynedd ar eich stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Y Bala.

Tra'n croesawu ymdrechion i roi cymorth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol a llenyddol Gwynedd i hyrwyddo'u gwaith, ni allaf groesawu unrhyw ymgais i orfodi beirdd a llenorion sy'n cynhyrchu gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg i gynhyrchu deunydd hyrwyddo dwyieithog.

Fel nofelydd a bardd, trwy gyfrwng y Gymraeg ydw i'n gweithio, ac ar gyfer cynulleidfa Gymraeg ydw i'n darparu'r gwaith hwnnw. Ymhellach, mae'r polisi dwyieithrwydd camsyniadol hwn yn tanseilio cymeriad, natur a hunaniaeth y sir Gymreiciaf yng Nghymru. Sut mae gorfodi artistiaid cyfrwng Gymraeg sy'n cyfrannu i fwrlwm diwylliant Cymraeg yn ein cymunedau Cymraeg i ddefnyddio a normaleiddio defnydd y Saesneg yn mynd i hybu Cymreigrwydd a diwylliant Cymraeg Gwynedd?

Ymhellach eto, pa resymeg sydd tu ol i'm gorfodi i, fel llenor a bardd cyfrwng Gymraeg i hyrwyddo fy stwff yn y Saesneg? Yn Gymraeg mae fy ngwaith i gyd hyd yma, ac yn y Gymraeg wyf yn gweithio ar y funud. Beth yn neno'r tad yw diben hyrwyddo fy ngwaith yn Saesneg? Pwrpas fy llafur cariad (achos pwy wna arian call o lenyddiaeth Cymraeg?) ydi gwasanaethu, cynnal, poblogeiddio a normaleiddio diwylliant poblogaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. Tanseilio hyn wna dwyieithrwydd diangen, gan normaleiddio'r defnydd o Saesneg a meithrin y gamargraff hanesyddol,niweidiol honno nad yw ein iaith ni'n ddigon da i sefyll ar ei thraed ei hun, a bod rhaid wrth Saesneg hyd yn oed i gynnal diwylliant Cymraeg sydd wedi bodoli ers canrifoedd lawer cyn i'r iaith fain esblygu!

Rwy'n gresynnu a thristhau fod asiantaethau'r llywodraeth yng Nghymru - sydd yn honni mai eu rhesymeg yw hybu'r Gymraeg a diwylliant Cymraeg - yn dilyn polisi mor anghredadwy o negatif a difriol i'r heniaith.

Rwy'n haeru hefyd eich bod yn trin llenorion a beirdd cyfrwng Gymraeg yn anheg trwy ein gorfodi i ddefnyddio'r Saesneg i hyrwyddo'n gwaith. Mae artistiaid cyfrwng Saesneg y sir yn darparu ar gyfer cynulleidfa ddwyieithog ac unieithog. Mae artistiaid cyfrwng Gymraeg yn darparu ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig. Ai ymgais sydd yma i wneud hyn yn anffasiynnol, neu hyd yn oed yn waeth, i'n gwneud ni i ymddangos yn ynysig, mewnblyg ac anghwrtais i weddill poblogaeth yr ynysoedd yma?

Rydych yn ein gorfodi ni i gyfieithu deunydd heb unrhyw angen o gwbl ac, yn achos llawer ohonom, yn ein gorfodi i wneud hynny yn groes i'n hegwyddorion a'n holl reswm dros weithio yn y maes. Nid yw'r hyn ydych yn fynnu yn ddim llai na blacmel - "mi helpwn chi i hyrwyddo'ch gwaith, ond rhaid i chi ddefnyddio'r Saesneg"!!!

Cywilidd a gwarth arnoch!

A gyda llaw - be am Reol Gymraeg yr Eisteddfod? Ydych yn ein cymell a/neu gorfodi i dorri'r rheol hon yn agored?

Hoffwn gwyno yn swyddogol, yn y dull cryfaf posib, felly, ynghylch yr amod hurt a niweidiol yma, ac rwy'n gofyn i chi ail-feddwl ar fyrder, ac i ganiatau i lenorion a beirdd - ac unrhyw artistiaid eraill sy'n defnyddio'r gair print yn y Gymraeg yn unig - i gyflwyno deunydd hyrwyddo yn yr iaith y maen nhw'n gweithio ynddi.

Edrychaf ymlaen at eich ymateb.

Yn gywir ac yn yr ewyllys gorau posib,

Dewi Prysor
(Nofelydd a bardd cyfrwng Gymraeg o Wynedd)

Tra Mor Tra Meirion!

[gol] wps! wedi dileu fy nghyfeiriad a rhif ffon.
Golygwyd diwethaf gan Prysor ar Llun 20 Gor 2009 3:42 pm, golygwyd 1 waith i gyd.
Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Re: GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan sian » Llun 20 Gor 2009 1:21 pm

Rho wybod pan gei di ateb.
Bydd hi'n ddiddorol gweld yr ateb - os bydd modd ei ddeall trwy'r jargon a swyddogo-sbîc.


sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan Prysor » Llun 20 Gor 2009 3:15 pm

LLWYDDIANT!

MAE NHW WEDI GWYRDROI'R PENDERFYNIAD!

Dyma'r ymateb, mewn e-bost efo'r testun 'Cywiriad-Correction':-

Bydd gan Fforwm Celfyddydau Gwynedd stondin ym Mhabell Mantell Gwynedd ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni a fydd yn gweithredu fel pwynt gwybodaeth ar gyfer y sector Gelfyddydau yng Ngwynedd. Mae cyfle i unrhyw artist, ganolfan gelfyddydau neu fudiad celfyddydol o Wynedd yrru pamffledi a deunyddiau hyrwyddo atom i’w cynnwys ar y stondin. Gwelir hyn fel cyfle euraidd i hyrwyddo gwaith artistiaid unigol ac unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau sy’n cymryd lle yng Ngwynedd. Dylai’r deunydd marchnata fod yn unai uniaith Gymraeg neu yn ddwyieithog gyda’r flaenoriaeth i’r Gymraeg, yn unol â pholisi’r Eisteddfod Genedlaethol. Mae’n ofynnol i’r deunydd gyrraedd yr Ysgrifennydd erbyn dydd Llun 27 Gorffennaf. Mae hyn yn wasanaeth rhad ac am ddim.
Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Re: GWYNEDD CREADIGOL: Seisnigo drwy'r drws cefn

Postiogan Hogyn o Rachub » Llun 20 Gor 2009 3:24 pm

Gwych! Da iawn wir! :D
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub


Dychwelyd i Dyfodol yr Iaith

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron